Gebruiksvoorwaarden van de websites en bescherming van de persoonsgegevens Om de toegang tot de informatie te vergemakkelijken, nodigen wij u uit om door de onderstaande samenvatting te bladeren en de pijl te gebruiken om naar boven te gaan (naast de pop-up). Zie hier : Artikel 1. - Algemene bepalingen – de gegevens van de eigenaars van de websites Artikel 2.- Gebruik van de Websites Artikel 3.- Auteursrechten en rechten van de producent van een databank Artikel 4.- Merken en handelsnamen Artikel 5.- Aansprakelijkheid Artikel 6.- Bescherming van de privacy - verwerking van persoonsgegevens Recht op toegang Recht op correctie Recht op beperking van verwerking Recht om de gegevens te wissen ('recht om te worden vergeten') Recht op overdraagbaarheid van de gegevens Klachtrecht Artikel 7. – Hyperlinks Artikel 8. - Cookies Artikel 9. - Gebruikersbijdrage Artikel 10. - Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht Artikel 1. - Algemene bepalingen – de gegevens van de eigenaars van de websites Deze voorwaarden (hierna Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van alle websites (ook mobiele websites), net als op alle elementen en apps (hierna de "Websites"), gemaakt door of in eigendom van de entiteit, waarvan de volledige contactgegevens vermeld staan op de "contact" -pagina (hierna "de Onderneming") . De term gebruiker verwijst naar iedere persoon die toegang heeft tot de Websites (hierna "Gebruiker"). Door gebruik te maken van de Websites, aanvaardt de Gebruiker integraal en onvoorwaardelijk de Voorwaarden en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Wanneer hij niet akkoord gaat met de Voorwaarden, dient hij zich te onthouden van ieder gebruik van de Websites en/of Diensten. Bij overtreding van de Voorwaarden, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de toegang tot de Websites te weigeren, onverminderd het recht om aan iedere derde partij een schadevergoeding te vorderen voor alle directe en indirecte schade die zij ten gevolge van de overtreding zou lijden. De Onderneming behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving volledig of gedeeltelijk aan te passen. Het is dan ook aangewezen om regelmatig de Voorwaarden te raadplegen, teneinde op de hoogte te zijn van de meest recente versie. Artikel 2. - Gebruik van de Websites Gebruik van de Websites is in principe vrij en gratis. Om bepaalde Websites te gebruiken, dient de Gebruiker zich te registreren, bepaalde gegevens te communiceren en/of een toegangscode en/of wachtwoord te creëren. Indien de Gebruiker hiermee niet akkoord gaat, zal het gebruik van die desbetreffende delen van de Websites niet mogelijk zijn. Indien het gebruik van bepaalde Websites betalend is, wordt de Gebruiker hierover op voorhand geïnformeerd, tesamen met de toepasselijke voorwaarden, prijzen en betalingswijze. De Onderneming verstrekt aan de Gebruiker van de Websites voor onbepaalde termijn een niet exclusieve, onoverdraagbare licentie om de inhoud van de Websites te kunnen downloaden, met als enig doel de inhoud ervan weer te geven op één enkele computer. Deze licentie kan echter op ieder moment herroepen worden, zonder opgave van enig motief. De Gebruiker mag eveneens één kopie van de inhoud op de Websites uitprinten, voor eigen persoonlijk gebruik, en zonder dat enige wijziging wordt toegebracht aan de inhoud. De Websites mogen alleen voor persoonlijke en privédoeleinden worden gebruikt door particulieren, en exclusief voor interne doeleinden door professionals. Bij gevolg is ieder gebruik van de Websites voor commerciële doeleinden dan ook strikt verboden. De Gebruikers verbinden er zich ertoe geen daden te zullen stellen die de Websites kunnen vernietigen of de goede werking ervan verstoren. Bij misbruik of oneigenlijk gebruik kan de Onderneming de toegang van de Gebruiker tot de Websites schorsen en/of opheffen zonder ingebrekestelling of verwittiging. Artikel 3.- Auteursrechten en rechten van de producent van een databank Alle auteursrechten, merken, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn op de Websites behoren te allen tijde toe aan de Onderneming. De Websites en/of Bijkomende Diensten vormen zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als databanken waarop de Onderneming de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, layout, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van de Websites zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van de Websites, onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Onderneming. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden. Artikel 4.- Merken en handelsnamen De benamingen, logo's en andere merktekens die op de Websites worden gebruikt (onder andere de logo's en de benamingen van de Onderneming) zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de Onderneming. Artikel 5.- Aansprakelijkheid De Onderneming zal alle inspanningen leveren om de goede werking van de Websites te waarborgen. Behoudens opzettelijke inbreuk en/of tegenstrijdige wettelijke bepalingen, kan de Onderneming op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eender welk verlies of schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materieel, immaterieel, enz.) ten gevolge van: (1) de inhoud van de Websites. De Onderneming garandeert niet de juistheid, toereikendheid of volledigheid van de informatie die zich op de Websites bevindt. De informatie op de Websites, ook die omtrent te koop aangeboden producten en diensten, kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De Onderneming besteedt de grootste zorg aan de creatie, het bijwerken en het onderhoud van de Site. Indien de Gebruiker toch vaststelt dat een site onjuiste of achterhaalde informatie of onwettige of schadelijke inhoud bevat, of meent dat een van zijn (intellectuele of andere) rechten is geschonden, wordt hij met aandrang gevraagd dit te melden